REGULAMIN INTERNETOWEJ i MOBILNEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ stronę ALLINPOZNAN.PL

Na warunkach określonych niniejszym Regulaminem możliwy jest zakup biletów przez sieć Internet w tym też poprzez aplikacje mobilne zainstalowane na urządzeniach z systemem android oraz IOS, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno – artystyczne organizowane przez Bartosz Górski Agencja Artystyczna All in Poznań z siedzibą w Trzcianka 64-980, Siedlisko 21, NIP 763205-31-64

1. Zasady ogólne

a) Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest Bartosz Górski Agencja Artystyczna All in Poznań z siedzibą w Trzcianka 64-980, Siedlisko 21,

b) Regulamin dotyczy sprzedaży biletów dokonywanej za pośrednictwem serwisu na stronie internetowej WWW.ALLINPOZNAN.PL

c) Serwis umożliwia zakup biletów, pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu, poprzez system płatności operatora PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

d) Złożenie zamówienia na zakup biletów jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego, a także jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Kupującego regulaminu dokonywania płatności za pośrednictwem operatora PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny jest pod adresem http://www.payu.pl. W przypadku napotkania problemów z działaniem lub obsługą systemu płatności, Kupujący może skontaktować się z operatorem systemu pod adresem poczty elektronicznej: pomoc@platności.pl lub telefonicznie pod numerem (61) 630 60 05.

e) W związku ze sprzedażą biletów za pośrednictwem strony internetowej WWW.ALLINPOZNAN.PL nie są wystawiane paragony ani faktury VAT.

2. Zamówienia

a) W celu zakupu biletu Kupujący powinien dokonać :

  • wyboru koncertu lub innego wydarzenia,
  • wyboru rodzaju i liczby zamawianych biletów,

  • podać niezbędne dane osobowe,
- zapłaty za wybrane bilety za pośrednictwem serwisu PayU.

b) O puli biletów dostępnych do sprzedaży internetowej oraz zakończeniu ich sprzedaży decyduje Bartosz Górski Agencja Artystyczna All in Poznań z siedzibą w Trzcianka 64-980, Siedlisko 21,

c) Brak możliwości zakupu biletu przez Internet nie musi oznaczać braku biletów w kasie.

3. Płatności

a) Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu PayU.

b) Podana cena jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT. Do ceny biletu może być doliczana jest opłata manipulacyjna serwisu PayU.

c) Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy przyjmowaniu zlecenia zostaje automatycznie anulowane. Kupujący powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji. Bartosz Górski Agencja Artystyczna All in Poznań z siedzibą w Trzcianka 64-980, Siedlisko 21, nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

4. Dostawa

a) Dostarczenie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez wysłanie na podany adres przez Kupującego (opcja z wysyłką) lub osobisty odbiór przy wejściu do klubu (opcja bez wysyłki)

b) Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.


c) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta/

Dz. U z 2014 r. ,poz. 827/, kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od

umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu biletu.

5. Zasady posługiwania się biletem

a) Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem.

b) Wstęp na koncert lub inne wydarzenie jest możliwy po okazaniu zakupionego biletu wstępu lub biletu elektronicznego i jego weryfikacji na podstawie danych osobowych Kupującego zamieszczonych na bilecie.

c) W przypadku zakupu – w ramach jednego zamówienia – więcej niż jednego biletu, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko osoby Kupującej.

d) Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Kopiowanie, udostępnianie biletu osobom trzecim lub utrata biletu, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w spektaklu lub wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.

6. Zwroty i zamiana biletu

Na podstawie 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta która mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny bilet poza przypadkiem odwołania lub zmiany terminu koncertu i innego wydarzenia kulturalno – artystycznego.

a) Reklamacja w przypadku odwołania wydarzenia

Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: bartosz.gorski@allinpoznan.pl podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji. W przypadku płatności kartą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu Bartosz Górski Agencja Artystyczna All in Poznań ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności. W przypadku, gdy Bartosz Górski Agencja Artystyczna All in Poznań nie otrzyma od Organizatora środków na dokonanie zwrotu, termin dokonania zwrotu może ulec wydłużeniu o czas zwłoki Organizatora. W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem paragonu.

b) Reklamacja w przypadku zmiany daty wydarzenia:

Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: bartosz.gorski@allinpoznan.pl podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji. W przypadku płatności kartą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu serwis Bartosz Górski Agencja Artystyczna All in Poznań ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności. W przypadku, gdy All in Poznań nie otrzyma od Organizatora środków na dokonanie zwrotu, termin dokonania zwrotu może ulec wydłużeniu o czas zwłoki Organizatora. W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem paragonu.

7. Dane osobowe

a) Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych Bartosz Górski Agencja Artystyczna All in Poznań z siedzibą w Trzcianka 64-980, Siedlisko 21,
b) W wypadku, kiedy zakup biletu wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

c) Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich udostępnionych danych, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182/. Administratorem danych osobowych jest Piotr Walczuk Events z siedzibą w Os. Zygmunta St. 13/24, Poznań

8. Informacje końcowe

a)Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika, zniżek ofert specjalnych opublikowane są na stronie WWW.ALLINPOZNAN.PL

b) Reklamacje można składać pod adresem poczty elektronicznej: bartosz.gorski@allinpoznan.pl Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.REGULAMIN IMPREZY

I. Informacja ogólna


1. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami Ustawy z dn. 22.08.1997r. „O bezpieczeństwie imprez masowych” /Dz. U. 106/97 poz. 680/ oraz Ustawy z dn. 09.05.2007 r. „ O zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. 99/2007 poz. 663/.

2. Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzegania przepisów prawa karnego i prawa ds. Wykroczeń.

4. Wstęp na imprezę za okazaniem biletu lub karty wstępu.

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy1. Sprzęt obsługujący imprezę, ulokowany na terenie imprezy:

– Scena
- Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy
- Rusztowanie reklamowe2. Strefy podziału imprezy:
- Scena
- Zaplecze techniczno-socjalne
- Miejsca dla publiczności
- Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne

3. Wstęp na teren imprezy za okazaniem biletu lub karty wstępu z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 17 ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych”.

4. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. „O bezpieczeństwie imprez masowych”, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy i przynoszenia na tereny przyległe:

  • broni

  • alkoholu

  • niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi

  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

  • środków odurzających i substancji psychotropowych

  • środków trujących i promieniotwórczych
- płynów łatwopalnych.

Dodatkowo wprowadza się zakaz:

– wprowadzania psów na teren imprezy

– niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury.

5. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

6. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na koncert. Opuszczenie terenu imprezy wiąże się z ponownym zakupem biletu wstępu

7. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

8. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

9. Osoby przebywające na terenie imprezy mogą być narażone na uszkodzenie słuchu ze względu na znaczne natężenie dźwięku. Ponadto podczas imprezy uczestnicy znajdować się mogą w strefie działania silnego oświetlenia, w tym działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję.

10. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, a w trakcie trwania imprezy również w punkcie informacyjnym.

III. Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego
1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu wydarzenia będzie poddany/a kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu lub w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie wrócił/a z zagranicy ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.
2. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie miałby/aby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, osobą, która w ciągu ostatnich 14 dni powróciła z zagranicy lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.
3. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałby/aby objawy chorobowe ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.
4. Kupujący Bilety oświadcza, że poinformował posiadaczy Biletów o treści powyższych oświadczeń i, że posiadacze Biletów złożyli je w swoim imieniu za jego pośrednictwem.
5. W wypadku wykrycia, że w Wydarzeniu brała udział osoba zakażona wirusem SARS-COV-2, Uczestnik wyraża zgodę, aby portal biletowy sprzedający bilety na Wydarzenie będący administratorem danych osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe Głównemu
Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
6. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
7. Organizator ma prawo do usunięcia z Terenu Imprezy Uczestników niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
8. Na Terenie Imprezy należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.
9. Skanowanie biletów odbywać się będzie bezdotykowo. W tym celu prosimy o przygotowanie biletu w formie papierowej lub elektronicznej. Jeżeli Uczestnik posiada bilet w formie elektronicznej, powinien ustawić ekran na najwyższą jasność, a także zadbać o czystość ekranu.
10. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Imprezy.
11. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na terenie Imprezy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozp. MSW i A z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zamieszczone odpowiednio w Dz. U. nr 80 poz.. 536.